Návštěvní řád

Pokyny návštěvního řádu:

 1. Ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu nejdříve v 15.00 hodin a čas ukončení pobytu do 10.00 hodin, pokud není předem s ubytovatelem dohodnuto jinak. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.
 2. Každý návštěvník svým vstupem do prostor ubytovacího zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
 3. Parkování vozidel je zajištěno k tomu vyhrazených prostorách ubytovacího objektu a je bezplatné.
 4. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené jim k ubytování řádně, a v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.
 5. Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků vč. vodních dýmek uvnitř objektů a omamných látek (vyjma alkoholu) v celém areálu chaty.
 6. Host zanechá při odchodu objekt v uklizeném a řádném stavu.
 7. Psi a kočky jsou povoleny po předem odsouhlasené rezervaci a mohou být umístěny v zařízení ubytovatele pouze s jeho souhlasem a za předpokladu, že host prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Není dovoleno ponechávat tyto samotné bez dozoru.
 8. Host při odchodu z objektu vždy uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a uzamkne objekt.
 9. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých. Ubytovatel za případné škody na zdraví nenese odpovědnost.
 10. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, NEVHAZOVAT HYGIENICKÉ POTŘEBY (vložky, tampóny apod.) DO WC!!!
 11. Odvoz odpadu si zajišťuje host sám na místo k tomu určené. Nádoby na tříděný a směsný odpad jsou k dispozici.
 12. Host je povinen zachovávat noční klid a dbát na dobré „sousedské vztahy“.
 13. Host může v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených.
 14. V době ubytování hosta nesmí ubytovatel objekt používat sám, může se však přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku a dle pravidel a ověřit počet ubytovaných osob.
 15. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel osobně, e-mailem nebo do knihy sloužící k ohodnocení pobytu.

Pobyt se zvířetem:

Pobyt se zvířetem, ať již v interiéru chaty, nebo na její zahradě či příslušenstvích, vždy podléhá schválení majitele chaty PŘEDEM. Bez prokazatelného předchozího souhlasu majitele (e-mail, písemně apod.) nemůže jakékoli zvíře na pobyt nastoupit, a to bez ohledu, zda se jedná o zvíře v interiéru chaty, nebo “venkovní”. Pobyt zvířete je zpoplatněn dle Ceníku dané chaty. V případě pobytu psa / kočky se tito mohou pohybovat na zahradě a ve vyhrazených prostorách, do interiéru pak mohou zvířátka, která jsou zvyklá i doma pobývat v obytných prostorách  – dle podmínek dané chaty.

Předpokladem je platný očkovací průkaz a příslušná očkování.

Je bezpodmínečně nutné přísně dodržovat bezpečnostní a hygienické pokyny Návštěvního řádu!

V případě jeho nerespektování může být dané zvíře pro příští pobyt klienta v naší chatě odmítnuto. Exkrementy po zvířatech i ve venkovních prostorách chaty je nutné ihned uklidit, pro vnitřní prostory je nutné zvíře pravidelně venčit či mít jej “naučené na -zvířecí toaletu” – nezapomeňte si ji proto přivézt s sebou!!! Máte-li nějakého speciálního zvířecího mazlíčka a chcete jej přivézt sebou, zeptejte se nás – bude-li to možné, vyhovíme Vám.